zmiany w kodeksie pracy

Od 1 stycznia 2017 r. regulamin pracy i wynagradzania muszą mieć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, a nie – jak dotychczas – co najmniej 20 pracowników. Ponadto w przypadku zawarcia z tym samym pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy pracodawca będzie musiał wydać świadectwo pracy tylko na wniosek pracownika. Zmieni się limit stanu zatrudnienia, od którego zależy obowiązek wprowadzania regulaminów…

ważny wyrok dla posiadaczy kas fiskalnych

Uproszczenia na paragonie są niedopuszczalne Nazwa sprzedawanego towaru zawsze musi być precyzyjna. Nie można np. sprzedać siekierki jako młotka. Nawet wtedy, gdy cena i VAT na nie są takie same – orzekł NSA (wyroki NSA z 21 grudnia 2016 r., sygn. akt I FSK 647/15, I FSK 648/15). Sprawa dotyczyła popularnej sieci dyskontów, które oprócz towarów spożywczych sezonowo handlują też innym asortymentem. Problem polegał na tym, że sklepy korzystały z prostego…

Ważne zmiany w VAT ! US wykreśli podatnika VAT nawet za błędy kontrahenta

Nowe warunki wykreślenia z rejestru podatników VAT 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Przewiduje ona m.in. poszerzenie wykazu przypadków, kiedy naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru podatników. Podstawą do wykreślenia z rejestru podatników będzie nieskładanie deklaracji (nawet gdy podatnik zawiesił działalność) lub składanie zerowych deklaracji (chyba że wynika to ze specyfiki działalności) przez kolejnych sześć miesięcy. Z rejestru będzie…

JPK tylko z e-podpisem

Od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie firmy będą obowiązkowo przesyłać co miesiąc JPK_VAT. Mikroprzedsiębiorca ma jeszcze rok na oswojenie się z tą procedurą. Trzeba jednak pamiętać, że JPK_VAT musi być opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Status mikroprzedsiębiorcy w 2018 r. będzie miał ten, kto przynajmniej w jednym z zamkniętych na dzień 1 stycznia 2018 r. lat – a zatem w 2016 r. lub 2017 r. – spełni łącznie dwa warunki: jego średnioroczne…

deklaracje elektroniczne dla niektórych już od 01.01.2017 pozostali od 2018

Deklaracje VAT tylko elektronicznie Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 r. deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-13, VAT-27 oraz informacje podsumowujące będą mogły być składane wyłącznie drogą elektroniczną. Obowiązkiem tym zostaną objęci podatnicy, którzy są: obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy…

ograniczenia w zwrocie VAT !!!

Od 1 stycznia 2017 r. ograniczona zostanie możliwość występowania o zwrot VAT w terminie 25 dni. Wprowadzone zostaną dodatkowe warunki, aby uzyskać zwrot w tym terminie. Aby uzyskać zwrot VAT w terminie 25 dni trzeba będzie spełnić następujące warunki: należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostaną zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie…

uwaga na oszustwa w zakresie wpisu do ewidencji działalności !!!!

Przedsiębiorcy otrzymują wezwania do zapłaty za wpis do komercyjnych rejestrów działalności gospodarczej. To może wprowadzać w błąd. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, jest bezpłatny. Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały od przedsiębiorców, którzy otrzymują zawiadomienia dotyczące opłat za wpis np. do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm (siedziba: ul. Miedziana 11/12) lub do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (siedziba: ul. Marszałkowska 115). Korespondencja ta może wprowadzać w błąd poprzez…

JPK_VAT od 2017 r

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 27 lutego 2017 r. MF wprowadziło zmiany w zasadach przesyłania tych plików od 2017 r. Jednocześnie udostępniło bezpłatną aplikację do przesyłania tych plików. Podatnicy VAT, którzy spełniają warunki, aby ich uznać za małych lub średnich przedsiębiorców, są zobowiązani od rozliczenia za styczeń 2017 r.…

Wysokie kary za wyłudzenia VAT nie dotkną drobnych firm, drobni przedsiębiorcy zagrożeni tylko do 3 lat !!!!

Wysokie kary za wyłudzenia VAT nie dotkną drobnych firm Wysokie kary za wystawienie fałszywych faktur nie dotkną drobnych firm – uspokajał wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Według Wójcika nie ma wątpliwości, że wyłudzenia VAT to działalność dużych, często międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych, a nie rezultat pomyłek pojedynczych osób. Jak powiedział, nieszczelność systemu podatkowego przynosi w Polsce straty rzędu ponad 80 mld zł rocznie, z czego co najmniej 60 mld…

Przechowywanie akt pracowników tylko przez 10 lat

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz ich elektronizacja spowoduje znaczące zmniejszenie obciążeń i kosztów pracodawców, uważa Konfederacja Lewiatan. Konfederacja Lewiatan popiera skrócenie okresu przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych z 50 do 10 lat. Rozważenia wymaga doprecyzowanie, iż w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika przez pracodawcę, okres 10 lat na przechowywanie dokumentacji liczony będzie odrębnie w odniesieniu do poszczególnych okresów…