W związku z wprowadzeniem zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Polski węgla i podobnych paliw stałych z niego wytwarzanych objętych pozycjami CN 2701 oraz 2704, pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi, towary te zostaną objęte systemem SENT.

W drodze ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wprowadzono zakaz przywozu i przewozu towaru  objętego pozycjami 2701 oraz 2704 Wspólnej Taryfy Celnej, pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi, przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaczynającego i kończącego się poza tym terytorium.

 

Towary objęte SENT

Z projektu rozporządzenia dotyczącego monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi  wynika, iż w związku z wprowadzeniem  tego zakazu, w celu zapewnienia monitorowania przewozu towaru określonego pod pozycją 2701 oraz 2704 Wspólnej Taryfy Celnej, zostanie on objęty systemem SENT. Są to towary z pozycji:

  • CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla,
  • CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy

– jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami (CN 2701 i CN 2704) przekracza 500 kg.

 

Towary te nie będą podlegały monitorowaniu SENT, gdy:

  • ich przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – w związku z tym systemem SENT będą objęte tylko przewozy, o których mowa w art. 6 i 7 ustawy.;
  • zostały objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem – Krajowa Administracja Skarbowa posiada już dane o takich przewozach zgłoszonych do innego systemu administracji skarbowej;
  • przewożone w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.

 

Przepis przejściowy

Projektowane rozporządzenie zawiera także przepis przejściowy, który dotyczy przewozów rozpoczętych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, których zakończenie przewidziane jest po jego wejściu w życie. W odniesieniu do tych przewozów będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

 

Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 

Projekt z 8 kwietnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi  – opubl. www.legislacja.gov.pl