Organy rejestrujące pojazdy mają przekazywać organom podatkowym dane o dokumentach potwierdzających nabycie pojazdu oraz wskazanej w tych dokumentach wartości pojazdu. Dzięki temu organ podatkowy sprawdzi z urzędu każdy przypadek nabycia samochodu bez konieczności wzywania podatnika do złożenia wyjaśnień. Ustali też, czy w danym przypadku jest obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn, czy podatku VAT.

 

MF planuje rozszerzyć katalog informacji podatkowych przesyłanych naczelnikom urzędów skarbowych przez organy rejestrujące pojazdy. Organy rejestrujące pojazdy mają przesyłać organom podatkowym informacje o:

 • rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu oraz
 • wartości pojazdu wskazanej w dokumencie potwierdzającym nabycie pojazdu.

 

MF uznało bowiem, że dotychczasowy zakres przedmiotowy przekazywanych informacji lub udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów jest niewystarczający dla organów podatkowych dla prowadzenia czynności sprawdzających bez udziału podatnika.

Natomiast pozyskiwanie tych danych pozwoli na wyeliminowanie zbędnego wzywania podatników do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w urzędzie skarbowym w szczególności w tych przypadkach, w których nie powstał obowiązek zapłaty podatku lub złożenia deklaracji, m.in. na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111), gdy czynność jest opodatkowana VAT lub zwolniona od tego podatku.

Dodatkowe informacje podatkowe – przy rejestracji pojazdu

Obecnie, z uwagi na brak informacji odnośnie do rodzaju dowodu własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa darowizny lub inna, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o nabyciu prawa własności), a w szczególności czy umowa była potwierdzona fakturą VAT, niezbędne jest wzywanie podatnika do złożenia w tej sprawie wyjaśnień bądź przesłania kopii dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu dla stwierdzenia czy transakcja skutkowała powstaniem zobowiązania podatkowego. Informacja o wartości pojazdu wskazanej w dokumencie potwierdzającym nabycie pojazdu ma zatem na celu usprawnienie badania podstaw opodatkowania zarówno w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, VAT, jak i podatku dochodowym.

Według MF pozyskiwanie dodatkowych informacji:

 • zmniejszy koszty działania organów podatkowych, a także
 • zwiększy wpływy z podatków ze względu na możliwość dokonywania czynności sprawdzających w sposób bardziej efektywny.

 

Otwarty katalog dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu

 

Projekt rozporządzenia zawiera otwarty katalog dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu. Mogą to być w szczególności:

 1. umowa sprzedaży,
 2. umowa zamiany,
 3. umowa darowizny,
 4. umowa o dział spadku,
 5. umowa o zniesienie współwłasności,
 6. faktura potwierdzająca nabycie pojazdu,
 7. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 8. zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Termin ten został przyjęty ze względu na konieczność zaimplementowania zmian w systemach teleinformatycznych obsługujących rejestracje pojazdów (dodanie 2 nowych pozycji na raporcie przekazywanym do organów rejestrujących). Jest to minimalny okres na przeprowadzenie niezbędnych prac przygotowawczych i produkcyjnych.