Nabycie sprawdzające to kontrola polegająca na tym, że pracownik Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wciela się w rolę klienta i sprawdza, czy sprzedawca rejestruje sprzedaż na kasie i wydaje paragon. Ministerstwo Finansów twierdzi, że ten rodzaj kontroli ma na celu wsparcie podatników. Podobnie jak nowe uprawnienie do czasowego zajęcia ruchomości podatnika.

Nabycie sprawdzające

Celem tego narzędzia jest sprawdzenie jak podatnicy wywiązują się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych. Niewystawione paragony przyczyniają się do zmniejszenia wpływów do budżetu.

Nie jest to nowe narzędzie, bowiem od wielu lat pracownicy urzędów skarbowych przeprowadzali czynności mandatowe w przedmiotowym zakresie. Nowość polega na tym, że dokonywanie nabycia sprawdzającego dokonywane będzie na podstawie analizy ryzyka z wykorzystaniem środków funduszu nabycia sprawdzającego w oparciu o kompleksowo uregulowane przepisy (wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.).

W ramach nabycia sprawdzającego urzędnicy KAS mogą kupić towar lub usługę celem sprawdzenia, czy podatnik wywiązuje się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży. W przypadku nieprawidłowości urzędnik sporządzi protokół, w oparciu o który naczelnik odpowiedniego urzędu uruchomi u sprzedawcy kontrolę lub postępowanie podatkowe. Tylko w przypadku naruszenia innych przepisów, np. sprzedaży wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy, będzie miał prawo zatrzymać wydany towar jako dowód w sprawie. Zasadą nabycia sprawdzającego jest zwrot nabytego w trakcie tych czynności towaru.

Zatrzymanie towaru to skrajny wyjątek związany z naruszeniem innych przepisów, np. braku znaków skarbowych, towarów podrobionych lub papierosów z przemytu.

Tymczasowe zajęcie ruchomości

W praktyce zajęcie może być dokonane na poczet np. niezapłaconych podatków czy innych należności. W przypadku gdy organy egzekucyjne prowadzą już postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego z tytułu podatków i innych należności i kwota tych zaległości wynosi powyżej 10 tys. zł, funkcjonariusz KAS ma prawo zająć ruchomości będące własnością tego dłużnika.

Funkcjonariusz KAS może zająć ruchomości osoby kontrolowanej, np. samochód lub towar będące jego własnością. Maksymalny okres zajęcia wynosi 96 godzin. Po tym czasie, jeśli zajęcie tymczasowe nie przekształci się w egzekucyjne zajęcie ruchomości, podjęte czynności stają się bezprzedmiotowe.

Stosowanie tego narzędzia jest możliwe, dopiero gdy zaległości dłużnika przekraczają próg 10 tys. zł. MF twierdzi, że wprowadzony próg zapobiega stosowaniu zajęcia tymczasowego w błahych sprawach. MF twierdzi też, że tymczasowemu zajęciu nie będą podlegać ruchomości o wartości znacznie przewyższającej kwotę potrzebną do zaspokojenia dochodzonych zaległości, a także zwierzęta oraz towary łatwo psujące się, np. owoce.

Ponadto ruchomość nie zostanie tymczasowo zajęta, gdy dłużnik okaże dowody na zapłatę zaległości albo potwierdzenie, że dochodzony obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony, wygasł z innego powodu lub po prostu nie istnieje.

Źródło: Komunikat MF z 17 lutego 2022 r. pt. „Nowe uprawnienia skarbówki służą ochronie uczciwej konkurencji i rzetelnych podatników” – www.mf.ogov.pl