Nowy obowiązek dla podatników VAT

Nowy obowiązek dla podatników VAT! Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie musiał wysyłać JPK_VAT do MF. Będzie zobowiązany również prowadzić ewidencję VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych będzie wynikał z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT. Podatnik, który prowadził ewidencję w formie papierowej, nie musi informować urzędu o zmianie formy prowadzenia ewidencji…

sankcje za brak JPK w terminie

Sankcje za nieterminowe złożenie JPK_VAT Składając JPK_VAT nieterminowo, możemy być ukarani sankcją z Kodeksu karnego skarbowego, gdyż według Ordynacji podatkowej jest to informacja podatkowa. Jeśli wiemy, że nie uda się nam złożyć JPK_VAT w terminie, należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń VAT wniosek o odroczenie terminu na złożenie JPK_VAT. Pozwoli to nam uniknąć sankcji. Przepisy jed­noznacznie wskazują, że każdy, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu…

handel w niedziele od 03.2018r

Dwie niedziele handlowe w miesiącu od marca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu – pierwsza i ostatnia. W 2019 r. handlowa będzie ostatnia niedziela każdego miesiąca, od 2020 r. ma obowiązywać zakaz handlu w niedziele. W trakcie prac nad ustawą przyjęto szereg poprawek. Pierwsza z nich przesuwa wejście w życie ustawy na 1 marca 2018 r. Od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu…

Sprawniejsza obsługa przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, która składa się na pakiet Konstytucji Biznesu. Wprowadzono regulacje, które usprawnią funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W rezultacie ułatwione zostanie podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce obsługa przedsiębiorców będzie sprawniejsza – uproszczony zostanie proces rejestracji oraz dokonywania zmiany danych wpisywanych do CEIDG. W nowej ustawie znajdą…

Grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej

Niezarejestrowanie drobnej sprzedaży na kasie fiskalnej, czy niewydanie paragonu ma być wykroczeniem zagrożonym grzywną, a użycie oleju opałowego w transporcie może skutkować utratą licencji przewozowej – przewiduje projekt przygotowany w resorcie finansów. Chodzi o propozycje zawarte w projekcie nowelizacji Kodeksu wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Projekt trafił do konsultacji i uzgodnień. „Zaproponowane rozwiązania stanowią kolejny krok w kierunku pełniejszego…

od 01.2018 deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej

Deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2018 r. podatnicy muszą składać deklaracje VAT-7/VAT-7K wyłącznie w formie elektronicznej przez system e-deklaracje. Osoba fizyczna, która nie ma podpisu kwalifikowanego, może autoryzować wysyłkę kwotą przychodu. Obowiązek ten dotyczy również deklaracji składanych przez podatników zwolnionych z VAT, którzy składają deklaracje VAT-8/VAT-9M, oraz deklaracji VAT-13 i VAT-14. Składanie wbrew obowiązkowi deklaracji w formie papierowej podlega karze grzywny na podstawie art.…

Split payment, ważne dla podatników VAT

Sejm niemal jednogłośnie opowiedział się za wprowadzeniem w podatku VAT mechanizmu tzw. split payment, czyli podzielonej płatności. Mechanizm zakłada, że kwota VAT wpływa na specjalne konto, do którego firma ma ograniczony dostęp. Według uzasadnienia rządu, nowela ma doprowadzić ograniczenia patologii polegającej na wyłudzeniach VAT z użyciem tzw. znikających podatników. Ma też zapewnić większe dochody podatkowe, większą pewność działalności gospodarczej i równość zasad konkurencji. Wprowadzone rozwiązanie opiera się…

Dodatkowy dzień wolny dla pracowników za 11 listopada

W 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada przypada w sobotę. W związku z tym pracodawcy, u których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, powinni wyznaczyć pracownikom dodatkowy dzień wolny. Należy to zrobić w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło to święto. Święto, które przypada w sobotę, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, ponieważ przypada w innym dniu niż niedziela (art. 130 § 2…